Recommended

Picture Gallery
 • ชุดองค์ความรู้ : งานอีเว้นท์จัดยากมั้ย? โดย รอง ผสตง.
  ชุดองค์ความรู้ : งานอีเว้นท์จัดยากมั้ย? โดย รอง ผสตง.
 • แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายใต้กิจกรรมการประกวดรางวัล
  แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายใต้กิจกรรมการประกวดรางวัล
 • เบิกง่ายได้เงินเร็ว : ส่งเอกสารเบิกของลูกจ้างโครงการฯ ช่วงWFM
  เบิกง่ายได้เงินเร็ว : ส่งเอกสารเบิกของลูกจ้างโครงการฯ ช่วงWFM
 • เบิกง่าย ได้เงินไว : เทคนิคการเบิกค่าจ้างเหมารถตู้
  เบิกง่าย ได้เงินไว : เทคนิคการเบิกค่าจ้างเหมารถตู้
 • เบิกง่าย ได้เงินไว : TRICK การเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ได้เงินไว
  เบิกง่าย ได้เงินไว : TRICK การเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ได้เงินไว
 • เบิกง่าย ได้เงินไว : วิธีการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  เบิกง่าย ได้เงินไว : วิธีการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 • สนม. : การดำเนินงานภายใต้ภาวะวิกฤติ
  สนม. : การดำเนินงานภายใต้ภาวะวิกฤติ
 • การจัดกิจกรรม (Event) ในรูปแบบ New Normal ตามมาตรฐาน SHA
  การจัดกิจกรรม (Event) ในรูปแบบ New Normal ตามมาตรฐาน SHA
 • Internationale Tourismus Borse (ITB) 2019 (2/2) *Team 5
  Internationale Tourismus Borse (ITB) 2019 (2/2) *Team 5